mai ve küreselleşme karşıtı çalışma grubu


A.B. Yolunda neler olacak?

 

ADIM ADIM 2004

Türkiye'nin    Avrupa Birliği'ne giriş yolunda 2004 yılına kadar uygulamaya geçirmesi gereken yasa, anlaşma ve düzenlemelerin listesi şöyle:

2000'DE YAPILACAKLAR

* Sınırötesi TV sözleşmesi: Sınır Tanımayan Televizyon Direktifi ile uyum sağlanması için gerekli değişiklikler yapılacak.
* İnsan Hakları Başkanlığı: Başbakanlık bünyesinde İnsan Hakları Başkanlığı kurulacak.
* Ombudsman: İdarenin mevzuata saygılı ve uygun hareket etmesini, yetkisini amacına uygun kullanmasını temin etmek, kamu hizmetlerinin daha iyi götürülmesini sağlamak için Kamu Denetçiliği Kurumu oluşturulacak.
* Tanık koruma: Tanığın korunması, tanığa ödenecek tazminatlarla ilgili hazırlanan tasarı yasalaşacak.
* Kadının statüsü: Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilat Kanunu, Meclis'te ele alınacak.
* Aile içi şiddet: Aile içi şiddetin önlenmesi için yasa çıkarılacak.

 

2001'DE YAPILACAKLAR

* Basın özgürlüğü: Basın suçlarının kapsamını ve öngörülen cezaların düzeyi azaltmak amacıyla Basın Kanunu değiştirilecek.
* Örgütlenme özgürlüğü: Kamu görevlerinin sendikal haklarını düzenleyen yeni yasa çıkarılacak.
* Sendika içi demokrasi: Çalışma yaşamında daha demokratik bir ortam oluşturulması, sendika içi demokrasinin sağlanması amacıyla, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt ile İş Kanunu değiştirilecek.
* Sağlık Güvenlik Yasası: Çağdaş örgütlenmeyi içeren Mesleki Sağlık Güvenlik Yasası çıkarılacak.
* Çağdaş sanat ve meslek: 1932'de yürürlüğe giren Türkiye'de Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Meslekler Hakkındaki Kanun'a ek olarak Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun çıkarılacak.
* Grev ve lokavt: İş, Demir-İş, Basın-İş, Sendikalar, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt kanunları, yeniden şekillendirilecek. Tarım işçileri İş Kanunu kapsamına alınacak.
* İş ve İşçi bulma: AB normlarına uygun olarak İşçi ve İşçi Bulma Kuruluşu yeniden yapılanacak. Mahalli İdareler Reformu yapılacak.
* AB polisi: Çağdaş polisi yaratmak amacıyla Emniye Teşkilat Kanunu, YÖK, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de değişiklik öngören tasarı çıkarılacak.
* Cezaevlerine çeki düzen: Cezaevi personeli ile tutuklu ve hükümlülerin görev ve yetkilerini esasa bağlayacak Cezaevleri Teşkilat Kanunu çıkarılacak.
* AB gardiyanları: Cezaevi personeli çağdaş yööntemlerle eğitilecek. Bu amaçla Ceza İnfaz Kurumları Personel Okulları açılacak.
* Yeni infaz düzeni: İnfazla ilgili değişik yasalarda yeralan düzenlemeleri çağdaş, uygulanabilir şekilde tek bir yasada toplayan tasarı yasalaşacak.
* Ceza Kanunu: Yeni Ceza Kanunu ile CMUK çıkarılacak.
* Kısa yargılama: Yargının yükünü ve sürecini azaltacak kanun çıkarılacak.
* Memur hakları: İş ve Emekli Sandığı Kanunları, AB normlarına göre yeniden düzenlenecek.
* Çocuk hakları: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nun kurumsal yapısını güçlendirmek amacıyla hazırlanan tasarı ele alınacak.
* AİHM yolu: AİHM'in Türkiye aleyhine verdiği ihlal kararları ışığında ve yargılamada kullanılmamış yeni bir delilin varlığı halinde iade-i muhakeme vee tashihi karar yollarının işletilmesini engelleyen hükümler kaldırılacak.
* BM sözleşmeleri: Bütün AB ülkelerince imzalanan BM Medeni ve Siyasi Haklar, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar, Irk Ayrımcılığının Önlenmesi sözleşmeleri onaylanacak.
* İdam cezası: İdamın kaldırılmasına dair 6 nolu ek protokol imzalanacak.

 

2002'DE YAPILACAKLAR

* Düşünce özgürlüğü: Düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan hükümler ayıklanacak. 2001'de Ceza Yasası, 2002'de Terörle Mücadele ve Siyasi Partiler Kanunu değiştirilecek.
* Bilim özgürlüğü: Bilim, sanat ve kitlesel özgürlükleri geliştirmek için Polis Vazife ve Selahiyat ile Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu değiştirilecek.
* Yaşama hakkı: Gözaltı, tutukluluk, işkence gibi kişinin özgürlüğünü kısıtlayan konularda düzenlemeler yapılacak.
* İletişim özgürlüğü: RTÜK'ün yapısı ve yetkileri yeniden düzenlenecek.
* Basına genel af: Devlet yapısını bozmaya kastetmemiş yazı veya yayınlardan dolayı gazeteci ve yazarların mahkum edilmesini engelleyecek değişiklikler gerçekleştirilecek. Cezaevlerindeki yazar ve gazeteciler için genel af çıkarılacak.
* Sendikal özgürlük: Dernek kurma özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşleri demokratik toplumlarda olması gereken şekilde düzenlenecek.
* İşsizliğe çözüm: İşsizliği önlemek için Anayasa'nın 48. maddesi değiştirilecek ve yeni biryasa çıkarılacak.
* İLO şartları: Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkındaki İLO Sözleşmesi hükümleri geçerlilik kazanacak.
* İş güvencesi: İşverenlerin hizmet akdini fesih hakkını kötüye kullanmalarını önleyici yasal düzenleme yapılacak.
* Tarıma güvence: Tarım ve orman işçileri İş Yasası kapsamına alınacak. Hava İş Yasası çıkarılacak.
* Gemi Yasası: Gemi adamlarının çalışma koşulları yeniden günün koşullarına uygun hale getirilecek.
* Adli kolluk: Adli Kolluk Kuvveti kurulacak.
* Avukata delil yetkisi: Avukatlara delil toplama yetkisi getirilecek.
* OHAL: Olağanüstü Hal mevzuatında demokratik hukuk devletinin gerektirdiği değişiklikler yapılacak.
* Sivil MGK: MGK'nın 5-5 olan asker ve sivil üye dengesi siviller lehine değiştirilecek. Sivil üye sayısı 10'a çıkarken, asker üye sayısı 5'de kalacak.
* Siyasi Ahlak Yasası: Yolsuzluklarla mücadele için Siyasi Ahlak Yasası çıkarılacak.
* Mal bildirimi: Haksız mal edinmeleri önlemek için Mal Bildirimi Yasası değiştirilecek.
* Kadın hakları: Kadının konumu ve sorunları yeniden değerlendirilecek ve bu çerçevede Türk Medeni Kanunu değiştirilecek.
* Aile mahkemeleri: Aile Mahkemeleri Kurulması Hakkında Kanun tasarısı yasalaştırılacak.
* Özürlü hakları: Özürlülerin sorunları tüm boyutlarıyla incelenip çözüme kavuşturmaya yönelik önlemler alınacak.
* Vatandaşlık Kanunu: Türk vatandaşı ile evlenen kadın ve erkek arasında eşitsizliği gideren Vatandaşlık Kanunu'nun 5. maddesinde değişiklik yapılacak.
* İşkenceye tazminat: İşkence, kötü muameleden dolayı AİHM'ce Türkiye aleyhine verilen kararlar gereğince devletin ödemek zorunda olduğu tazminatlar, suçu işleyen personelden alınacak.

 

2004'DE YAPILACAKLAR

* Terör tazminatı: Terörle mücadele sırasında mağdur olan vatandaşlara tazminat ödenecek.

 

08/11/2000 Net Haber

sayfanın başına dön
[www.antimai.org] [bültenler] [haberler] [dağarcık] [yayınlar] [iletişim]