yaziust2.gif (2594 bytes)


ORTAK DEKLARASYON

Çalışma Grubunun 16 Aralık 1999 Tarihinde Yaptığı Olağanüstü Toplantı Sonuçları
06 Ocak 2000

Türkiye MAİ ve Küreselleşme Karşıtı Çalışma Grubunun Olağanüstü toplantısında ortaklaşılan aşağıda yazılı saptama ve görüşlerin Kamuoyuna açıklanması kararlaştırılmıştır.

A- Sermayenin Küreselleşmesi ve Uluslar arası ilişkilerde Türkiye’nin mevcut durumuna ilişkin saptamalarımız:

 • Sermayenin Küreselleşme süreci olarak tanımladığımız son 55 yıllık gelişim ve dayatmaların günümüzdeki uzantıları, MAİ Anlaşması, WTO 3.Bakanlar Konferansı Gündemi (Millenium Round), BİT(İkili Yatırım Anlaşmaları) ve Avrupa Birliğine aday adaylığıdır. Bu birlik ve anlaşmaların karar mekanizmalarında yer alamama ya da etkin olamamanın emekçilerin kazanımları ve ulusal çıkarlar yönünden telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurması kaçınılmazdır.
 • MAİ anlaşması ve WTO’un Millenium Round dayatması tüm dünya toplumlarından binlerce emekçi, çiftçi, tüketici, yurttaş ve insan hakları, doğal ve kültürel varlık koruyucusu örgütlerinin ortak mücadelesi ile durdurulmuştur. Ne yazık ki Hükümetlerimiz MAİ Anlaşması ve Millenium Round Gündemini savunanlar safında yer almıştır.
 • A.B.’ne girebilmek için 37 yıldır çaba harcayan ülkemiz yöneticileri ve büyük sermaye grupları, birliğin istediği tüm tavizleri vermiş(Gümrük Birliği gibi) ve aday adayı statüsünü alarak yeni tavizler verme yolunda ciddi adımlar atmışlardır. Oysa Türkiye halkının, yıllardır ve umutla beklediği demokratikleşme, evrensel kabul görmüş insan ve emek hakları ile çevre standartlarında hiçbir olumlu değişiklik yaşanmadan Avrupa Birliği üyeliğinin ilk adımı atılmış ve ülkemizin adaylık konusu Ulusötesi Sermaye arasında ekonomik bir pazarlığa dönüşmüştür. A.Birliği adaylığı ile ülkemizde Nükleer Santral kurulmasına ilişkin kararların aynı sürece denk düştüğü dikkate alınacak olursa, halkın beklentilerinin asla gerçekleşmeyeceği, hatta mevcut sosyal-çevresel standartların bile dibe vuracağı öngörüsünde bulunmak yanlış olmayacaktır.
 • 29 Eylül 1999 tarihinde ABD ile imzalanan ve 7 Aralık 1999 tarihinde TBMM’ de 193 oyla kabul edilen Ticaret ve Yatırım İlişkilerinin Geliştirilmesine ilişkin anlaşmanın hazırlık aşaması dahil en çok zarara uğrayacak toplumsal kesim olan emekçiler, çiftçiler, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, tüketiciler, çevreciler ve örgütlerinden bu anlaşma bilinçli olarak gizlenmiş, yalnızca ülkenin büyük sermaye grupları ile ortak hareket edilmesi yeterli bulunmuştur.10 Aralık 1999 tarihinde Resmi Gazetede anlaşma metni olmadan yayınlanan 4485 sayılı kanun ile ülkenin tüm doğal ve kültürel kaynakları ile emeğinin serbest bölge uygulamaları üzerinden ve ABD’li Ulusötesi tekeller tarafından sömürülmesinin yolu açılmıştır.

B- Küreselleşmecilerin talepleri doğrultusunda değiştirilen, yeni çıkarılan, hükümet üyelerince hazırlıklarının yapıldığı açıklanan ve sömürüyü yasallaştıracak çalışmalar:

 • 1999 Ağustos ayında Anayasada yapılan değişiklikle, Ulus ötesi ve Çok Uluslu Şirketlere, Türkiye Cumhuriyeti Devletini uluslar arası tahkimde(Hakem) dava etme hakkı verildi. Bununla yetinmeyen küreselleşmeciler ve yerli uzantıları, uyum yasaları ile kuralsızlaştırmayı yasallaştırmak, yeni tavizler koparmak ve iç hukuku tamamen ortadan kaldırmaya yönelik çabalarını arttırmışlardır. TBMM komisyonlarının birinde red edilen kanun teklifleri bir başka komisyona küçük değişikliklerle aktarılarak kabule zorlanmaktadır.
 • Sosyal Güvenlik Yasalarında 20.Ağustos.1999 tarihinde yapılan değişiklikler yeterli bulunmayarak yeni değişiklikler ile Sosyal Güvenlik Kurumlarının yok edilmesi, emekçilerin 50 yıllık kazanımlarının ellerinden alınması, sağlık ve emeklilik sigortalarındaki işveren payları ile son yıllarda yapılan devlet katkılarının kaldırılması ve Sosyal Güvenlik Sisteminin reform adı altında özelleştirilerek sağlık tekellerine devredilmesi ve emeklilik fonlarının da borsalara aktarılması yoluyla spekülatörlerin hizmetine sunulması hedeflenmektedir.
 • Devlet Memurları Personel Rejimi yasa tasarısı ile memurların iş güvencesi ortadan kaldırılarak kitlesel işten çıkarmaların yasal zemini oluşturulmak istenmektedir. Kamu çalışanları sendikalar yasa tasarısı ile dernek hüviyetindeki sendikacılığın yasallaştırılması ve kamu emekçilerin örgütlülüğünün bitirilmesi hedeflenmektedir.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının Kamu Yararı, Kamu Hizmeti ya da stratejik niteliklerine bakılmaksızın Ulus ötesi tekellerin eline geçmesinin önündeki son engel olan Anayasa değiştirilmiş ve Özelleştirme anayasal hüküm yapılmıştır.Başta Enerji (Üretim, İletim ve Dağıtım), Telekomünikasyon, Ulaşım (Köprü,Yol, Liman), Sağlık Kurumları, Eğitim Kurumları, Petrol Ofisi, Tüpraş gibi ülkemiz insanlarının emekleri ile yaratılmış kurum ve kuruluşların talan edilmesi planlanmış ve bu planın gerçekleştirilmesi için gerekli yasal düzenlemeler hızla yapılmaktadır. Bu özelleştirme talanı sonrasında on binlerce emekçi işini kaybederken işsizler ordusu daha da büyüyecek ve ülke her yönü ile ulusötesi tekellerin tam denetimine geçecektir.
 • Ülke nüfusunun %40’ını oluşturan insanlarımızın yaşam kaynağı olan tarımsal üretim, son yirmi yılda uygulanan bilinçli ekonomik politikalarla bitme noktasına getirilmiştir. Ulusötesi tekeller ve onların yerli uzantılarının çıkarlarının korunmasına yönelik yasa tasarıları ile çok yakın bir süreçte tarımsal üretim ve başta GAP bölgesi, TİGEM’e ait tarım arazileri olmak üzere tarımsal üretime uygun tüm topraklar bu şirketlerin tekeline geçecektir. Ülke halkı, Genetik Değişikliğe uğratılmış ya da hormonlu gıda ürünlerini tüketmek zorunda bırakılacak ve çiftçiler de intihar eden tohumları üreten tekellerin işçisi olacaklardır. Bu durum köyden kente göç olgusunu daha da hızlandıracak, metropollerin alt yapı ve yerleşim sorunları içinden çıkılmaz bir hal alırken, kalabalık yığınların işsizliği, emekçilerin ücretleri ve örgütlülük düzeyleri üzerinde ciddi bir baskı oluşturacaktır.
 • Özellikle ABD ile yapılan ikili anlaşmadan sonra ülkemizde, kirlilik yaratan, enerji tüketimi yüksek geri teknoloji yatırımları artırılacak ve enerjimiz yetersiz denerek Nükleer (Ülkemiz insanlarının tüm karşı çıkmalarına karşın ihalesinin yapılması çabaları en üst seviyeye çıkarılmıştır.) ve Kalitesiz Linyit Yakıtlı Termik Santraller kurulacak, Siyanürleme ya da kavurma yöntemleri ile altın üretimi yapacak şirketlerin oluşturacağı yasal izinli atık havuzları Ulusötesi Tekellerin kimyasal ve nükleer atık depoları yapılacak ve ülke insanlarının yaşamı büyük risk altına sokulacaktır.
 • Devletin ekonomik yaşamdaki etkinliği ile sosyal devlet olma özellikleri yok edilerek, içi boşaltılacak ve yalnızca güvenlik örgütü olarak işlev görmesi sağlanacaktır. Bu ortaklaşılan saptama ve görüşler ışığında;
  1. Ülkeyi yönetenlerce alınan, yalnızca yerli v
  e yabancı büyük sermaye gruplarının yararına ülkede yaşayanların tümünün zararına ve insanlarımızı yok sayan bu kararları, yapılan ikili ya da çok taraflı anlaşmaları ve küreselleşmecilerinin tüm dayatmalarına karşı olduğumuzu,
  2. Küreselleşmecilerin bu sa
  ldırılarına karşı, ulusal ve uluslar arası düzeyde ortak mücadelenin verilmesi için tüm toplumsal muhalefet güçlerinin katılım ve katkıları ile bilgilendirmenin yaygınlaştırılması, Demokratik Kitle Örgütlerinin merkez ve yerel birimlerinde Küreselleşme Karşıtı Çalışma Grupları oluşturulması yönündeki çalışmalarımızı arttıracağımızı,
  3. Türkiye MAİ ve Küreselleşme Karşıtı Çalışma Grubu olarak yapmakta olduğumuz çalışmaları, başta Emek Platformu olmak üzere tüm Demokratik Kitle Örgütleri ve platformlarına düz
  enli olarak ulaştırarak bu yaşamsal önemdeki konuları gündemlerine almaları için çaba harcayacağımızı, Saygılarımızla Kamuoyuna duyuruyoruz.

Türkiye MAİ ve Küreselleşme Karşıtı Çalışma Grubu


sayfanın başına dön