mai ve küreselleşme karşıtı çalışma grubu

 

Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS)

TÜRKİYE – DEROGASYON LİSTESİ

T.C. Hazine Müsteşarlığı http://www.teasury.gov.tr  web sitesinden alınmıştır.

Sektör veya Alt-Sektör

Madde II'ye Aykırı Olan Tedbirin Tanımı

Tedbirin Uygulandığı Ülkeler

Derogasyon Süresi

İstisnaya İhtiyaç Yaratan Koşullar

Bütün Sektörler

a) Bu ülkelerin vatandaşlarının veya şirketlerinin yaptığı yatırımlara tam milli muamele tanımak.

b) i) Bazı ülkelerin Türkiye'de yatırım yapan vatandaşlarının ve şirketlerinin belirli bir süre içinde transferlerini yerine getirmeleri. (Belçika-Luksemburg, Kuveyt)

ii) Bazı ülkelerin ödemeler dengesindeki zorluklar nedeniyle gerçekleştirilemeyen transferlerine kur riski garantisi vermek.

c) Halefiyetin "ticari risk"i kapsaması, bir ülkeye tanınmıştır (Japonya).

d) Beş ülkeyle olan anlaşmanın, Serbest Ticaret Bölgesi, Ekonomik İşbirliği, Gümrük Birliği, veya Ortak Pazar gibi bir ekonomik gruplaşmanın üyeliği sonucunda üçüncü ülkelerin yatırımcılarına tanınan imtiyazlarla ilgili olan, derogasyon paragrafını kapsamayan MFN maddeleri (Japonya, Bangladeş, Polonya, Almanya, Güney Kore).

Almanya, ABD, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Romanya,Bangladeş, Avusturya, İsviçre,Danimarka, Japonya, Kuveyt, Tunus, Güney Kore, Polonya, Çin, İngiltere, Finlandiya, Macaristan, Arjantin, Arnavutluk, Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Gürcistan, Ürdün Malezya, İspanya, İtalya, Norveç, Cezayir, Rusya Federasyonu, Moğolistan, Litvanya, Fransa, İsveç, Bulgaristan, Moldova, Estonya, Letonya, Azerbaycan, İsrail, Ukrayna.

 

Belirsiz

Türkiye ile belirtilen ülkeler arasında daha büyük bir ekonomik işbirliği için uygun koşullar yaratmak ve bir ülkenin vatandaşlarınca veya şirketlerince yapılan yatırımları diğer bir ülkede teşvik etmek amaçlanmaktadır.

 

 

Bütün Sektörler

Uzun vadeli sigorta kollarında primlerin transferindeki ve yabancı şirketlerin kendi vatandaşlarını çalıştırmalarındaki kısıtlama bir ülke için kaldırılmıştır (Bu anlaşma de facto olarak uygulanmamaktadır).

 

Libya

Belirsiz

Belirtilen ülkede çalışan Türk işçilerinin Sosyal Güvenliklerinin ve devamlı istihdamlarının sağlanması amaçlanmaktadır.

Bütün Sektörler

Yabancı devletler konsolosluklarınca Türklerden alınan konsolosluk harçları tarife listelerinde yazılı harçlardan fazla olduğu takdirde, mukabele bilmisil olarak o devletler uyruklarından alınan konsolosluk harçları arttırılabilecektir.

 

Bütün ülkeler

Belirsiz

Türk vatandaşlarına eşit muamele edilmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

 

Bütün Sektörler

Yasal hükümlerin saklı tutulması şartıyla ve karşılıklı olarak, yabancı gerçek kişiler Türkiye'de satın alma veya miras yoluyla gayrimenkul edinebilirler.

 

Bütün ülkeler

Belirsiz

Türk vatandaşlarının, yabancı bir ülkede gayrimenkul satın alma haklarını korumak.

 

Mesleki Hizmetler

Eğer bir yabancı ülke, kendi sınırları içinde Türk vatandaşlarının sanat icra etmelerine ve hizmet üretmelerine karşı koşullar koyarsa, bu ülke vatandaşlarının Türkiye'deki benzer faaliyetleri yasaklanabilecektir.

 

 

Bütün ülkeler

Belirsiz

Türk vatandaşlarının diğer ülkelerdeki faaliyetlerini eşit koşullarda sürdürebilmeleri için uygun ortam yaratılabilmesi.

 

 

 

 

 

 

Haberleşme Hizmetleri

Karşılıklı olarak, karasal bağlantı transitlik ücretlerinde ve uydu yer istasyonu kullanım ücretlerinde indirim uygulamak.

 

İran, Suriye

Belirsiz

Belirtilen ülkelerle Türkiye arasındaki haberleşme hizmetlerinin kolaylaştırmak amaçlanmaktadır.

Posta Hizmetleri

Karşılıklı olarak, mektup ücretlerinde indirim uygulamak.

 

Irak, Yunanistan, İran ve Pakistan

Belirsiz

Posta hizmetlerinin daha süratli ve ekonomik olarak gerçekleşmesi amaçlanmaktadır.

 

Ulaştırma Hizmetleri(1)

Yabancı kara, deniz ve hava şirketlerinin gelir ve kurumlar vergisi nispetleri karşılıklı olarak ülkeler itibariyle ayrı ayrı veya topluca sıfıra kadar indirilebilir veya mevcut olan nispetlerin bir katını geçmemek üzere yeni bir oran tespit edilebilir (ABD, İsrail ve İsviçre'de olduğu gibi).

 

Bütün ülkeler

Belirsiz

Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki ulaştırma hizmetlerini kolaylaştırmak ve maliyetini düşürmek amaçlanmaktadır.

 

Ulaştırma Hizmetleri(1)

Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık hizmetleri KDV'den muaf tutulabilir. Bu istisna, ikametgahı, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan mükelleflere karşılıklı olmak şartıyla tanınır.

 

 

Bütün ülkeler

Belirsiz

Bu sektördeki hizmet üretiminin maliyetini düşürmek ve uygun koşullar yaratmak amaçlanmaktadır.

 

 

 

Ulaştırma Hizmetleri

Karşılıklı olarak, Türk kara, hava ve deniz taşıma araçlarına kısıtlama, yasak ve değişik muamele uygulayan ülkelerin mallarına ve taşıma araçlarına kısıtlama, yasak, değişik muamele ve değişik tarife uygulamak.

 

Bütün ülkeler

Belirsiz

Ulaştırma hizmetlerinin düzenli olarak işlemesini temin etmek.

 

Kara Taşımacılığı Hizmetleri(2)

Karşılıklılık prensibine dayanarak, kota ve ücretlerde ayrıcalık tanımak ve izin işlemlerinden muaf tutmak.

 

Afganistan, Avusturya, Belçika, Eski Çekoslovakya, Danimarka, Almanya, Finlandiya, Fransa,Hollanda, Irak, İngiltere, İran, İsveç, İsviçre,İtalya,Kuveyt, Macaristan, Norveç, Polonya,Romanya, Eski Yugoslavya, Yunanistan, Suriye, Suudi Arabistan, Ürdün, Lüksemburg, Arnavutluk, Ukrayna, Slovenya, Moldova, Mısır, Litvanya,Makedonya, Lübnan.

 

Belirsiz

Türkiye'nin diğer ülkelerle olan kara ulaştırması hizmetlerini kolaylaştırmak amaçlanmaktadır.

 

Demiryolu Taşımacılığı Hizmetleri

Yanda (paragraf a) belirtilen ülkelerle karşılıklı olarak vagon kira ücretlerinin İndirilmesi ve paragraf (b)'de belirtilen ülkelerle ülkemiz arasındaki demiryolu Taşımacılığındaki tarifelerde milli muamele uygulamak.

 

a) Suriye, Irak, İran, Lübnan

b) Bağımsız Devletler Topluluğu ve Baltık Cumhuriyetleri

 

 

Belirsiz

Türkiye ve diğer ülkeler arasındaki demiryolu taşımacılığı hizmetlerini kolaylaştırmak amaçlanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

Mali Hizmetler Bankacılık(3)

Türkiye'de şube açan veya açacak olan yabancı bankaların kuruldukları ülkelerde, milli bankaların şube açarak faaliyet göstermek istemeleri halinde, o ülkeler mevzuatına göre tabi olacakları şartlar, Türk Bankalar Kanununun artlarından daha ağır olduğu veya sonradan ağırlaştığı takdirde, karşılık olarak ilgili yabancı bankalardan aynı şartları yerine getirmeleri istenebilir ve bu talebe uymayanların izinleri iptal edilebilir.

 

Bütün ülkeler

Belirsiz

Diğer ülkelerdeki Türk bankalarının eşit muameleye tabi olmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

 

Muhasebecilik, Müşavirlik ve Defter Tutma Hizmetleri

Serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleğini resmen düzenlemiş olan yabancı bir devletin tabiiyetindeki kişilerin, T.C. tabiiyetindeki serbest muhasebeci mali müşavirlerde aranan nitelikleri taşımak şartıyla ve karşılıklılık prensibi çerçevesinde serbest muhasebeci mali müşavirlik hizmetini Türkiye'de vermelerine izin verilebilir.

 

 

 

Bütün ülkeler

Belirsiz

Türk Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerinin bütün dünyada eşit koşullarda hizmet üretmeleri için uygun ortam yaratılması amaçlanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.        Bu istisnalar, GATS'daki vergi alanındaki gelişmeler ışığında ileride tekrar eğerlendirilebilecektir.

2.        Eğer Kara Taşımacılığı Anlaşmalarına taraf olan ülkeler kısıtlamalarını kaldırmayı kabul ederlerse, Türkiye de kısıtlamalarını kaldıracaktır.

3.        Eğer diğer ülkeler bu kısıtlamayı kaldırırlarsa, Türkiye de kaldıracaktır.