mai ve küreselleşme karşıtı çalışma grubu

Türkiye Cumhuriyetinin 57. Hükümetini oluşturan Siyasal Parti Liderlerinin 18. Niyet Mektubu için IMF’ye verdikleri Taahhütname.

http://www.hazine.gov.tr

 

 

3 Mayıs 2001

Sn. Horst Köhler
Uluslararası Para Fonu
Başkanı

Washington, D.C. 20431

Sayın Bay Köhler,

Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Derviş ve Merkez Bankası Başkanı Sayın Serdengeçti tarafından size gönderilmiş bulunan niyet mektubu, Hükümetimizin, Türkiye’yi bugün etkilemekte olan finansal ve ekonomik krizi aşmak ve enflasyonu  gelecek yıl %20’nin altına düşürmeyi hedefleyen bir makroekonomik çerçeve doğrultusunda ülkeyi güçlü bir ekonomik iyileşme sürecine sokmak için uygulayacağı politika, program ve tedbirleri ortaya koymaktadır. Programımızda, büyüme, istikrar ve yapısal reformlar birbirini karşılıklı olarak güçlendiren hedeflerdir. Hükümetimiz bu hedeflerin gerçekleştirilmesini tamamen taahhüt etmekte olup, mektupta ayrıntılı olarak ifade edilen tüm tedbir ve politikaların arkasındadır. Bildiğiniz gibi, geniş kapsamlı yapısal reformların temelini oluşturan, gerek kamuda gerekse özel sektörde iyi yönetişim ve şeffaflığı artırmaya ilişkin düzenlemeleri de kapsayan yasama gündeminin ilerlemesinde etkileyici bir yol katedilmiştir.

Ulusal gayretimizin temel boyutlarından biri bütçede güçlü bir faiz dışı fazla sağlamaktır. 2000-2002 döneminde kamu maliyesinde GSMH’nın yaklaşık % 9’una denk gelen bir iyileşme sağlanması, oldukça sıkı tedbirler alınmasını gerektirmektedir. Ancak biz Türkiye için, hem iç hem de dış borcu azaltacak, özel sektör yatırımları için kaynakları serbest bırakacak ve kamu kaynaklarını bu yatırımların gerektireceği ve halkımızın en muhtaç kesimlerini korumaya yönelik faaliyetlere mümkün olduğunca aktarabilmemizi sağlayacak borç dinamikleri oluşturmak istiyoruz.

Programın, uluslararası camianın güçlü mali desteğine acilen ihtiyacı vardır. Müzakereler sırasında bize göstermiş olduğunuz işbirliği için teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca, Uluslararası Para Fonu İcra Direktörleri Kurulu’nun programımıza dair olumlu değerlendirmelerinin piyasaların istikrara kavuşmasına, güven ortamının oluşturulmasına ve Türkiye’nin istikrar ve sosyal adaleti gözeten bir büyümeyi sağlayacak yapısal reformları uygulamasına imkan vereceğine olan güvenimizin tam olduğunu ifade etmek isteriz.

En iyi dileklerimizle

Dr. Devlet Bahçeli
Başbakan Yardımcısı
A. Mesut Yılmaz
Başbakan Yardımcısı
Bülent Ecevit
Başbakan

www.hazine.gov.tr  T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı web sitesinden alınmıştır.