mai ve küreselleşme karşıtı çalışma grubu


21. Yüzyılda Uluslararası Devrimci-Demokratik Cephede Yeni Bir İnisiyatif :

Halkların Uluslararası Mücadele Ligi

18 Şubat 2000
eposta ile antimai.org'a ulaştırılmıştır.


Biz, aşağıda imzası bulunan bir İnisiyatif Komitesi oluşturarak, 2000 yılının ikinci yarısında hedeflediğimiz Birinci Uluslararası Kongre aracılığıyla, Halkların Uluslararası Mücadele Ligi'ni oluşturmak için gerekli hazırlıklara başlamış bulunmaktayız.

Lig, emperyalizm ve gericiliğin ideolojik, politik, askeri, ekonomik ve kültürel egemenliğine ve saldırganlığına karşı koymak amacıyla, dünya işçilerinin ve baskı altındaki halkların anti-emperyalist ve demokratik mücadelesini ilerletecek, destekleyecek ve geliştirecektir.

Lig, uluslararası tekellerin, onların devletleri ve uluslararası araçları olan IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü ve askeri ittifaklarının insanlık dışı politika ve eylemlerini teşhir edecek ve karşı koyacaktır.

Lig aşağıda sıralanan güçlerin birliğini, ortak çalışmasını ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla harekete geçecektir; işçiler, kadın, gençlik, köylüler, öğretmenler, sağlık çalışanları, gazeteciler, yazarlar, bilim ve teknik çalışanları, hukukçu ve öteki mesleki birlik ve örgütleri, halk hareketleri, kampanyalar ve haklı davalar...

Lig'in savundukları ve karşı mücadele yürüteceği alanlar :
 1. Emperyalizm ve her türden gericiliğe karşı ulusal ve sosyal kurtuluş mücadeleleri ile dış saldırı ve müdahalelere karşı direnişleri destekler.
 2. Devlet şiddetine, ulusal baskıya, sınıf sömürüsüne, faşizme, ırkçılığa ve dinsel bağnazlığa karşı mücadele ederek sivil, politik,ekonomik,sosyal ve kültürel alanlarda insan haklarını savunur.
 3. Askeri işgallere, nükleer ve öteki soykırımcı silahlara karşı mücadele eder, barışı savunur.
 4. Bağımsız sendika, işçi ve emekçilerin haklarını, kitlesel işsizliğe karşı tam ücret karşılığında çalışma saatlerinin düşürülmesini savunur, düşürülen ücretlere karşı mücadele eder.
 5. Feodal ve yarı-feodal sömürü ve baskıya karşı köylülerin, tarım işçileri ve balıkçıların haklarını savunur.
 6. Kadın hakları ve her türlü cinsel ayrımcılık,sömürü ve şiddete karşı verilen mücadeleleri destekler, hakları savunur.
 7. Gençliğin ve iş hakkı için mücadele eder.
 8. Çocukların çalıştırılması ve öteki sömürü biçimlerine karşı çocuk haklarını savunur.
 9. Şövenizm ve ırkçılığa karşı yerli halkların ve milliyetlerin haklarını savunur.
 10. Öğretmen, araştırmacı ve öteki görevlilerinin haklarını savunur.
 11. Halkın sağlık hizmeti hakkı ve sağlık çalışanlarının haklarını savunur.
 12. Göçmen işçi ve mültecilerin haklarını savunur.
 13. Çevre yağmalanması ve kirletilmesine karşı mücadele eder.
 14. Genetik manüpülasyon içermeyen sağlıklı ve güvenilir besin hakkını savunur.

Lig'in Birinci Uluslararası Kongresi hazırlıkları için :

 1. Birinci Uluslararası Kongrede ele alınacak ve onaylanacak olan tüzük taslağını hazırladık.
 2. Birinci Uluslararası Kongreyi örgütlemek ve faaliyet alanlarımızı belirleyen 14 maddeyle ilgili çalışma grupları için planlar yaptık. "21.Yüzyılda Halkların Talepleri İçin Uluslararası Dayanışma" teması, katılımcıların ilk listesi, kesin olmayan eylem programı, kongre yeri ve zamanını belirledik.
 3. Belirlenen planı gerçekleştirmek, Lig'in muhtemel katılımcı örgütlerini ve seçkin kişilerini davet etmek ve Birinci Uluslararası Kongreyi örgütleyebilmek için gerekli kaynakların tedarik edilmesi amacıyla Geçici Sekreterlik oluşturduk.
 4. Birinci Uluslararası Kongrenin gerçekleştirilmesi için çalışma grubu kurduk.

İnisiyatif Komitesi çeşitli ülkelerden işçi komitelerinden oluşmaktadır.


sayfanın başına dön
[www.antimai.org] [bültenler] [haberler] [dağarcık] [yayınlar] [iletişim]