mai ve küreselleşme karşıtı çalışma grubu


CARGILL’E HAYIR

BURSA AKADEMİK ODALARI BİRLİĞİ


1998 Yılının ilk yarı yılından başlayarak bu güne değin CARGILL fabrikasına yönelik hukuk sürecinde son aşamaya gelindi. Bu aşamada Bursa II. İdare Mahkemesi’nde görülen dava dosyası Ankara’ya gönderilerek Danıştay 6.Dairesindeki dava ile birleştirilmiştir. Danıştay 6. Dairesi birkaç gün önce
aldığı son kararla yürütmenin dondurulması kararı verilmiştir.

Başından beri yargı kararlarıyla adeta alay eden Cargill ilgililerinin son aşamaya gelindiğinde yeni bir oyun peşinde oldukları görülmektedir. Yargı kararlarına rağmen “yeniden plan arama ve ruhsat alma girişimleri başlattıklarını öğrenmiş bulunmaktayız, “Bürokrasi üzerinde siyasi ve ahlaki baskıları kurarak bildiğimiz oyunlar yeniden başlatılmıştır.

CARGILL’E NEDEN KARŞIYIZ?

1. Anayasanın 56. ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 1. Maddesine aykırı olarak ÇED raporu dahi olmaksızın plan değişikliğine gidildiği için karşıyız.

2. Firmaya özel olarak, yetkisi olmadığı halde YPK nın plan değişikliğini yaparak Bursa İl İdare Kurulunu yok saydığı için karşıyız.

3. Plan değişikliği esnasında Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Korumu Kurulundan gerekli izin alınmadan plan değişikliği yapıldığı için karşıyız.

4. Bursa Bayındırlık İl müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesince hazırlanan ve Kent Konseyince görüşülerek benimsenen 1/100.000 ölçekli 2020 Çevre Düzeni Strateji planı 1/25.000 ölçekli İznik Gölü Çevre Planında söz konusu yer için hiçbi türde ve ölçekte sanayi oluşmasına izin verilmeyeceği,
özel mahsul alanları ile yer sulama alanlarının korunması hükmü nedeniyle karşıyız.

5. YPK’nın değişiklik kararında dahi alanın Tarımsal Yatırım kuruluş yeri olarak tanımlanmasına rağmen kurulacak olan tesisin tarım ürünü kullanan bir Kimya Tesisi olduğu için karşıyız.

6. 3194 sayılı imar yasasının 3. Maddesi “Herhangi bir saha, her ölçekteki plan esaslarına, bulunduğu bölgenin şartlarına ve yönetmelik hükümlerine aykırı maksatlar için kullanılmaması” dendiği halde maksat dışı kullanılmak istendiği için karşıyız.

7. Plan değişikliği 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı Hakkındaki yasaya aykırı olarak yapıldığı için karşıyız.

8. Yapılan İşlem Uluslar arası Sözleşmelere taraf olduğumuz belgelerde belirtilen sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uymadığı için karşıyız.

9. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına baskı yapılarak mevcut yönetmelikleri firmaya özel olarak değiştirilerek olumlu cevap verilmesi sağlandığı için karşıyız.

10. Bugüne kadar 5 ayrı firmanın isteğine red cevabı veren Valiliğin olumlu tutumuna rağmen Carbill’e YPK’da özel izin verilerek Valiliğin ve Kamuoyunun koruma yönündeki çabalarına engel olunduğu için karşıyız.

11. DSİ’nin bölgede (97 birim fiyatları ile) 4.2 trilyonluk projesinin %10’unun gerçekleştiği bir dönemde projenin plan değişikliği yapılarak zarar göreceği ve programdan kaldırılabileceği için karşıyız.

12. Bursa Barasu, TMMOB’ne bağlı Odaların Bursa Şubelerinin Bursa Valiliğine başvurarak plan değişikliğinin iptali isteminde bulunmaları, Bursa’daki tüm siyasi partilerin ileri gelenlerinin, Köşe Yazarlarının; çeşitli Oda, Sendika ve Örgütlerin Bursa Ticaret Sanayi Odasının da içinde
bulunduğu bir güç birliği platformu oluşturularak Cargill’e karşı çıkılması, gerekli hukuk yollarına başvurarak Bursa İdare Mahkemeleri’nden yürütmeyi dururma kararı alınmış olmasına rağmen kaçak olarak tesisin yapılmaya devam etmesi ve bu kadar tepkinin yok sayılmasına karşı olduğumuz için Cargill’e karşıyız.

Basına yaptığı açıklamalarda hukuka saygılı olduklarını belirten Cargill ilgililerinin yürütmeyi durdurma kararına rağmen hukuku hiçe sayarak inşaat ve montaja devam ederek, tesisi deneme üretimiyle devreye soktuklarını kamu oyunun ilgisine sunuyor ve gerçek yüzlerinitanımalarını istiyoruz.


sayfanın başına dön                                                                                             [www.antimai.org]