mai ve küreselleşme karşıtı çalışma grubu
 

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN, 3 MART

1340 (1924) TARİHLİ VE 431 SAYILI KANUNLA HAZİNEYE KALAN TAŞINMAZ

MALLARDAN BAZILARININ ZİLYEDLERİNE DEVRİ HAKKINDA KANUN

İLE MÜLGA 2613 VE 766 SAYILI KANUNLARLA HAZİNE ADINA TESCİL

EDİLEN MİKTAR FAZLALIKLARININ İLGİLİLERİNE DEVRİNE DAİR

KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 

  Kanun NO.4707                                                                                                             Kabul Tarihi: 29.06.2002

   

MADDE 1. - 16.2.1995 tarihli ve 4070 sayılı Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Tapu fazlalıklarının Hazineye ait olduğuna ilişkin tapu kayıtlarında şerh bulunan taşınmaz mallardaki fazlalıklar, takdir edilecek bedel üzerinden tapu malikine veya mirasçılarına satılabilir. Kanunun öngördüğü müracaat süresi içerisinde satın alma müracaatında bulunulmaması halinde söz konusu tapu fazlalıkları müşterek mülkiyete dönüştürülür.

 MADDE 2. – 4070 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bu Kanuna göre satılan tarım arazileri on yıl süre ile tarım dışı amaçlarla kullanılamaz, bu husus tapu kütüğünün beyanlar hanesine yazılır. Bu süre sonunda tarım dışı amaçla kullanım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınacak izne tâbidir.

MADDE 3. - 4070 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (m) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (n) bendi eklenmiştir.

j) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olup da Kültür Bakanlığınca satılmasına izin verilmeyenler,

n) 3202  sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilât  ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesi uyarınca toplulaştırma yapılan yerlerde.

MADDE 4. - 4070 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanunun 5, 6, 7 ve 8 inci maddelerine göre taşınmaz mal satın almak isteyenlere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıllık başvuru süresi tanınır. Bu süreyi Bakanlar Kurulu bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla kadar uzatabilir. Bu sürenin geçmesi ile her türlü talep hakkı düşer ve söz konusu taşınmaz mallar genel hükümlere göre satılır.  

MADDE 5. - 16.2.1995 tarihli ve 4071 sayılı 3 Mart 1340 (1924) tarihli ve 431 sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

h) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olup da Kültür Bakanlığınca satılmasına izin verilmeyenler,

MADDE 6. - 4071 sayılı Kanunun 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Devir bedelinin hesaplanmasında harca esas değere, yılı içerisinde her ay için Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen Toptan Eşya Fiyat Endeksi kadar bedel farkı ilave edilir.

MADDE 7. - 4071 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3. - Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (a) bendinde belirtilen hak sahiplerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıllık başvuru süresi tanınır. Bu süreyi Bakanlar Kurulu bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla kadar uzatabilir.

MADDE 8. - 16.2.1995 tarihli ve 4072 sayılı Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar Fazlalıklarının ilgililerine Devrine Dair Kanunun 1 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Devir bedelinin hesaplanmasında harca esas değere, yılı içerisinde her ay için Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen Toptan Eşya Fiyat Endeksi kadar bedel farkı ilave edilir.

MADDE 9. - 4072 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

f) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olup da Kültür Bakanlığınca satılmasına izin verilmeyenler.

MADDE 10. - 4072 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanunun 1 inci maddesine göre taşınmaz mal satın almak isteyenlere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıllık başvuru süresi tanınır. Bu süreyi Bakanlar Kurulu bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla kadar uzatabilir.

MADDE 11.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.