mai ve küreselleşme karşıtı çalışma grubu


TÜRK SİVİL HAVACILIK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA KANUN

Kanun No. 4647                                              Kabul Tarihi: 19.04.2001

 

MADDE 1. – 14.10.1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 25. – Ruhsat sahibi, ücret tarifeleri ile birlikte uygulama tarihini ticarî, malî ve ekonomik koşullara uygun olarak belirler ve yürürlüğe koymadan üç gün önce üçüncü kişilere duyurur.

Uçuş tarifeleri, ruhsat sahibi tarafından belirlenir ve Ulaştırma Bakanlığınca onaylandıktan yedi gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 2. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.