mai ve küreselleşme karşıtı çalışma grubu

 

25/8/1999 Tarihli ve 4447 Sayılı Kanun ile Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Resmi Gazete Tarihi ve Sayı:25.02.2000 - 23975

25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanun ile Sosyal Sigortalar Kanununda değişiklik yapılması; 4484 sayılı Kanunla değişik 27/8/1999 tarihli ve 4452 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 21/1/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.


Madde 1- 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"Yukarıdaki fıkra kapsamına girenlerden 17/8/1999 tarihinde ve daha sonraki tarihlerde meydana gelen depremler sonucunda yaralanan veya sakat kalanlara verilecek protez, ortez, araç ve gereç bedelleri için katılım payı alınmaz."


Madde 2- 4447 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"Geçici Madde 5- 17/8/1999 tarihinde ve daha sonraki tarihlerde meydana gelen depremler sonucunda malul kalan sigortalı veya iştirakçiler ile ölen sigortalı veya iştirakçilerin hak sahiplerine en az 360 gün prim veya 12 aylık prim veya kesenek ödenmiş ve her ne ad altında olursa olsun sosyal güvenlik kurumlarından aylık veya gelir almamak şartıyla; 506, 2925, 5434, 1479 ve 2926 sayılı kanunlarda öngörülen prim veya kesenek ödeme süresi aranmaksızın ilgili kurumca kendi mevzuatlarına göre aylık bağlanır. Bu şekilde bağlanan aylıklarla ilgili söz konusu kanunlarda öngörülen prim veya keseneklerin eksik olan kısmı Hazinece kurumlara ödenir. Bu konudaki usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığınca müştereken tespit edilir."


Madde 3- 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 578 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen ek 42 nci maddeye "ödenmesi gereken primlerin" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve sosyal yardım zammı borçlarının" ibaresi eklenmiştir.


Madde 4- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 5- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
Bülent ECEVİT
Başbakan

I. BÖLÜM

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

MADDE 1- 17/07/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar
Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" İşveren, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini işçi
çalıştırmaya başlayacağı tarihten önce Kuruma doğrudan vermek veya
iadeli taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdür."

MADDE 2- 506 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" İşveren çalıştıracağı kimseleri, işe başlatmadan önce örneği Kurumca
hazırlanacak işe giriş bildirgeleriyle Kuruma doğrudan bildirmekle veya bu
belgeleri iadeli-taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdür. İnşaat
işyerlerinde işe başlatılacak kimseler için işe başlatıldığı gün Kuruma
veya iadeli-taahhütlü olarak postaya verilen işe giriş bildirgeleri ile
Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilen işyerlerinde işe alınan işçiler
için en geç bir ay içinde Kuruma verilen veya iadeli-taahütlü olarak
gönderilen işe giriş bildirgeleri de süresi içinde verilmiş sayılır."

MADDE 3- 506 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin (B) bendine
aşağıdaki alt bent ile maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

" Protez, araç ve gereç bedellerinin % 20' sini sigortalı öder. Ancak,
ilgiliden alınacak katkı miktarı, ödeme tarihindeki 25/8/1971 tarihli 1475 sayılı
İş Kanununun 33 üncü maddesine göre sanayi kesiminde çalışan onaltı
yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin birbuçuk katından
fazla olamaz."

" Sigortalıların, bu maddenin (A), (B) ve (D) bentlerinde yazılı
yardımlardan yararlanabilmeleri için, 60 günü hastalığın anlaşıldığı tarihten
önceki altı ay içinde olmak üzere toplam olarak 120 gün hastalık sigortası
primi ödemiş olmaları şarttır."

MADDE 4 - 506 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (B) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

" B) Yukarıda sözü edilen kimselerin ayakta yapılan tedavilerinde
verilen ilaçlar ile (A/a) bendi uyarınca sağlanan protez, araç ve gereç
bedellerinin % 10' u kendilerince ödenir. Ancak protez, araç ve gereç
bedelleri için alınacak katkı payı ödeme tarihindeki 25/8/1971 tarihli 1475
sayılı İş Kanununun 33 üncü maddesine göre sanayi kesiminde çalışan onaltı
yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücret tutarını geçemez."

MADDE 5- 506 sayılı Kanunun 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

"Malüllük aylığının hesaplanması:
Madde 55 - Malüllük aylığı bağlanmasına hak kazanan sigortalıya bu
Kanunun 61 inci maddesine göre bulunacak ortalama yıllık kazancının
%60'ının 1/12' si oranında malüllük aylığı bağlanır. Sigortalı başka birinin
bakımına muhtaç durumda ise bu oran %70'e çıkarılır. "

Bu şekilde hesaplanan malüllük aylığı 61 ıncı maddenin son fıkrası
hükümlerine göre artırılır.

MADDE 6 - 506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının
(A) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,

A) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa sigortalı
olarak çalışmaya başlayanların yaşlılık aylığından yararlanabilmesi için;

a) Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 7000
gün veya,

b) Kadın ise 58,erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldan beri
sigortalı bulunması ve en az 4500 gün,

malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmaları şarttır."


MADDE 7- 506 Sayılı Kanunun 61 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.


"Yaşlılık aylığının hesaplanması:
Madde 61 - Yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalıların aylığı, aşağıdaki
hükümlere göre belirlenecek ortalama yıllık kazancı ile aylık bağlama oranının
çarpımının 1/12'si alınarak hesaplanır. Sigortalının her takvim yılına ait prime
esas kazancı, kazancın ait olduğu takvim yılından itibaren talep tarihine kadar
geçen takvim yılları için, her yılın Aralık ayına göre Devlet İstatistik Enstitüsü
tarafından açıklanan en son temel yıllı kentsel yerler tüketici fiyatları
endeksindeki artış oranı ve gayri safi yurt içi hasıla sabit fiyatlarla gelişme hızı
kadar ayrı ayrı artırılarak bulunan yıllık kazançlar toplamının, toplam prim
ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama günlük kazancın
360 katı, aylığın hesaplanmasına esas ortalama yıllık kazancı oluşturur.

Aylık bağlama oranı, sigortalının toplam prim ödeme gün sayısının ilk
3600 gününün her 360 günü için %3.5, sonraki 5400 günün her 360 günü için
%2 ve daha sonraki her 360 gün için %1.5 oranlarının toplamıdır.

60 ıncı maddenin B,C ve D bentlerin göre aylığa hak kazananların
aylık Bağlama oranı %60'dan az olamaz.

Hesaplanan yaşlılık aylığı, aylık bağlanması için yazılı başvurunun
yapıldığı yılın Ocak ayı ile aylığın başlangıç tarihi arasında geçen her ay için
Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan en son temel yıllı kentsel
yerler tüketici fiyatları indeksindeki aylık artış oranları kadar artırılarak
bağlanır."

MADDE 8 - 506 Sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin (B) fıkrasının
birinci bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“Bu Kanuna göre yaşlılık aylığı almakta iken serbest avukat veya noter
olarak çalışmalarını sürdürenlerin, sosyal yardım zammı dahil, almakta
oldukları aylıklarından %15 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilir.”

MADDE 9- 506 Sayılı Kanunun 67 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinin (c) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) alt bendi ile (B), (D)
ve (E) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve (C) bendi (B) bendi olarak
değiştirilmiştir.

"c) Toplam olarak 1800 gün veya en az beş yıldan beri sigortalı
bulunup, sigortalılık süresinin her yılı için ortalama olarak 180 gün malüllük,
yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olan sigortalının, bu Kanunun 61 inci
maddesine göre bulunacak ortalama yıllık kazancının %60'ının 1/12' si olarak
hesaplanan aylığı, hak sahiplerine bağlanacak aylığın hesabında esas tutulur.
Bu oran sigortalının 8100 ila 9000 gün arasında primi ödenen her 360 gün
için 2, 9000 günden sonra ödenen her 360 gün için de 1,5 artırılır.


Bu şekilde hesaplanan ölüm aylığı 61 ıncı maddenin son fıkrası
hükümlerine göre artırılır.

MADDE 10- 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesinin birinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına
esas tutulan günlük kazancın alt sınırı 4.000.000 TL., üst sınırı ise alt sınırın
üç katıdır. Üst sınırı alt sınırın beş katına kadar yükseltmeye Bakanlar Kurulu
yetkilidir. Günlük kazanç alt sınırı her yıl ilk olarak Nisan ayında bir önceki
yılın Aralık ayı ile ondan önceki yılın Aralık ayına göre Devlet İstatistik
Enstitüsü tarafından açıklanan en son temel yıllı kentsel yerler tüketici fiyatları
indeksindeki artış oranı kadar, ikinci olarak bir önceki yılın gayri safi yurtiçi
hasıla sabit fiyatlarla gelişme hızı kadar artırılarak belirlenir. Bu şekilde
belirlenecek günlük kazanç alt sınırının belirlenmesinde 1000 liranın kesirleri
1000 liraya tamamlanır.

MADDE 11- 506 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinin birinci fıkrasından
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan
edilen sigortalıların otuz günden az çalıştıklarını açıklayan bilgi ve belgelerin
işverence prim bildirgelerine eklenmesi şarttır."

"Sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin
Kuruma verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli
sayılmaması halinde, otuz günden az bildirilen sürelere ait primler Kurumca
resen tahakkuk ettirilerek 80 inci madde hükümlerine göre tahsil olunur.
Uygulamanın usul ve esasları altı ay içinde yürürlüğe konulacak yönetmelikle
belirlenir."

MADDE 12 - 506 Sayılı Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrasının
(B) bendinin (a) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (b) alt bendi
yürürlükten kaldırılmış ve (c) alt bendi (b) olarak değiştirilmiştir.

“a) İsteğe bağlı sigortalılığa devam etmek isteyenler ödeyecekleri isteğe
bağlı sigorta primlerini, bu Kanunun 78 inci maddesine göre belirlenen prime
esas kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında olmak şartıyla kendileri belirler."

MADDE 13 -506 Sayılı Kanunun 96 ncı maddesinin birinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“Bu Kanuna göre bağlanacak yaşlılık aylıkları, 61 inci maddeye göre
bulunacak yıllık ortalama kazancın % 35'inin 1/12 sinden az olamaz. “

MADDE 14 - 506 sayılı Kanunun 130 uncu maddesi başlığı ile birlikte
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Teftiş, Kontrol ve Denetleme Yetkisi

Madde 130 - Sigorta müfettişleri, bu Kanunun uygulanması bakımından,
İş Kanununda belirtilen teftiş, kontrol ve denetleme yetkisine haizdirler.

Kurum Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilen memurlar, sigortalıların
işlemleri ile ilgili olarak işyerlerinde yoklama ve tespit yapabilirler. Bunların
nitelikleri ile çalışma esasları altı ay içinde yürürlüğe konulacak yönetmelikle
düzenlenir.

Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin denetim
elemanları kendi mevzuatları gereğince işyerlerinde yapacakları her türlü
denetim ve incelemeler sırasında, çalıştırılanların sigortalı olup olmadığını da
tespit ederek sigortasız çalıştırılanları Kuruma bildirmek zorundadırlar.
Kurum bu bildirimler üzerine gerekli yasal işlemi yapar. İlgililerin itiraz
hakları saklıdır. Uygulamanın usul ve esasları altı ay içinde çıkarılacak
yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 15 - 506 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesinin son fıkrası ile Ek
24'üncü maddesinin (a) fıkrasının ikinci bendi yürürlükten kaldırılmış ve Ek 32
nci maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar
eklenmiştir.

"Sigortalıların çocuklarına verilecek, protez, araç ve gereçlerin bedellerinin %
20'si kendilerince ödenir. Ancak, sigortalıların çocuklarından alınacak katkı
miktarı, ödeme tarihindeki 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 33
üncü maddesine göre sanayi kesiminde çalışan onaltı yaşından büyük işçiler
için uygulanan aylık asgari ücretin birbuçuk katından fazla olamaz."

"Sigortalıların geçindirmekle yükümlü bulundukları eşlerinden
%20, Kurumdan sürekli işgöremezlik geliri, malüllük ve yaşlılık aylığı
almakta olanların geçindirmekle yükümlü bulundukları eşleri ile
Kurumdan hak sahibi olarak gelir ve aylık almakta olan eşlerden %10
katılım payı alınmak şartıyla protez, araç ve gereç yardımlarından
yararlanırlar. Ancak, sigortalıların eşlerinden alınacak katkı miktarı,
ödeme tarihindeki 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 33 üncü
maddesine göre sanayi kesiminde çalışan onaltı yaşından büyük işçiler
için uygulanan aylık asgari ücretin bir buçuk katından, sürekli iş
göremezlik geliri, malüllük ve yaşlılık aylığı alanların eşleri ile Kurumdan
hak sahibi olarak gelir ve aylık almakta olan işlerden alınacak olan katkı
miktarı aylık asgari ücretten fazla olamaz."


MADDE 16 - 506 sayılı Kanuna aşağıdaki Ek maddeler eklenmiştir.

"Ek Madde 38 - Bu Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıklar ile geçici 76
ıncı maddeye göre yapılan telafi edici ödemeler her ay bir önceki aya göre
Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan en son temel yıllı kentsel
yerler tüketici fiyatları indeksi artış oranı kadar artırılarak belirlenir."

"Ek Madde 39 – Bu Kanunun Ek 5 ve Ek 6 ıncı Maddeleri gereğince
sigortalılık süresine ilave edilen gün sayıları, beş yıldan çok olmamak üzere
bu Kanunun 60 ve Geçici 81 inci maddelerinde belirtilen yaş hadlerinden
indirilir.

"Ek Madde 40- Bu Kanunun 2 nci maddesine göre sigortalı sayılanlar,
çalışmaya başladıklarını işe başladıkları tarihten itibaren 30 gün içinde
Kuruma bildirirler.

Bildirimler ile ilgili Kurumca yapılacak işlemlerin usul ve esasları,
yönetmelikle belirlenir.

"Ek Madde 41- 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık
Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylık bağlananlara Kurumca sağlanan
protez, araç ve gereç bedellerinden katkı payı alınmaz."

MADDE 17- 506 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

"Geçici Madde 81 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte;

A) Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce yürürlükte bulunan
hükümlere göre yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olanlar ile
sigortalılık süresi 18 yıl ve daha fazla olan kadınlar ve sigortalılık süresi
23 yıl ve daha fazla olan erkekler hakkında, bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan hükümler uygulanır.

B) a) Sigortalılık süresi 17 (dahil) yıldan fazla 18 yıldan az olan
kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 41 yaşını doldurmaları,
sigortalılık süresi 22 (dahil) yıldan fazla 23 yıldan az olan erkekler 25
yıllık sigortalılık süresini ve 45 yaşını doldurmaları ve en az 5000 gün,

b) Sigortalılık süresi 16 (dahil) yıldan fazla 17 yıldan az olan
kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 43 yaşını doldurmaları,
sigortalılık süresi 21 (dahil) yıldan fazla 22 yıldan az olan erkekler 25
yıllık sigortalılık süresini ve 46 yaşını doldurmaları ve en az 5000 gün,

c)Sigortalılık süresi 15 (dahil) yıldan fazla 16 yıldan az olan
kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 45 yaşını doldurmaları,
sigortalılık süresi 20 (dahil) yıldan fazla 21 yıldan az olan erkekler 25
yıllık sigortalılık süresini ve 48 yaşını doldurmaları ve en az 5000 gün,

d) Sigortalılık süresi 14 (dahil) yıldan fazla 15 yıldan az olan
kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 47 yaşını doldurmaları,
sigortalılık süresi 19 (dahil) yıldan fazla 20 yıldan az olan erkekler 25
yıllık sigortalılık süresini ve 50 yaşını doldurmaları ve en az 5150 gün,

e) Sigortalılık süresi 13 (dahil) yıldan fazla 14 yıldan az olan
kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 48 yaşını doldurmaları,
sigortalılık süresi 18 (dahil) yıldan fazla 19 yıldan az olan erkekler 25
yıllık sigortalılık süresini ve 51 yaşını doldurmaları ve en az 5300 gün,

f) Sigortalılık süresi 12 (dahil) yıldan fazla 13 yıldan az olan
kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 49 yaşını doldurmaları,
sigortalılık süresi 17 (dahil) yıldan fazla 18 yıldan az olan erkekler 25
yıllık sigortalılık süresini ve 52 yaşını doldurmaları ve en az 5450 gün,,

g) Sigortalılık süresi 11 (dahil) yıldan fazla 12 yıldan az olan
kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 50 yaşını doldurmaları,
sigortalılık süresi 16(dahil) yıldan fazla 17 yıldan az olan erkekler 25
yıllık sigortalılık süresini ve 53 yaşını doldurmaları ve en az 5600 gün,

h) Sigortalılık süresi 10 (dahil) yıldan fazla 11 yıldan az olan
kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 51 yaşını doldurmaları,
sigortalılık süresi 15 (dahil) yıldan fazla 16 yıldan az olan erkekler 25
yıllık sigortalılık süresini ve 54 yaşını doldurmaları ve en az 5750 gün,

ı) Sigortalılık süresi 10 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık
sigortalılık süresini ve 52 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 15
yıldan az erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 56 yaşını doldurmaları
ve en az 6000 gün,

Malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunmaları
şartı ile yaşlılık aylığından yararlanabilirler.

C- a) 15 yıllık sigortalılık süresini, kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını
doldurmuş ve 3600 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi
ödemiş bulunanlara istekleri halinde yaşlılık aylığı bağlanır.

b) (a) fıkrasında öngörülen şartları yerine getirememiş durumda
olanlardan kadın ise 52, erkek ise 56 yaşını doldurmuş olması, en az 15
yıllık sigortalılık süresini tamamlaması ve en az 3600 gün malüllük,
yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmaları şartıyla yaşlılık
aylığından yararlanabilirler."

"Geçici Madde 82- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı
bulunanlara bağlanacak aylıklar, aşağıdaki (a) ve (b) bentlerine göre
hesaplanacak aylıkların toplamından oluşur.

a) Sigortalının bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihe kadar prim ödeme
sürelerine ait aylığı aşağıdaki şekilde belirlenir.

Sigortalının aylık talep tarihine kadarki toplam prim ödeme gün sayısı
üzerinden, bu Kanunun yürürlük tarihi itibariyle ve bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten önceki hükümlere göre hesaplanacak aylığının sigortalının bu
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadarki prim ödeme gün sayısı ile orantılı
bölümü, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren aylık başlangıç tarihine
kadar geçen takvim yılları için, her yılın Aralık ayına göre Devlet İstatistik
Enstitüsü tarafından açıklanan en son temel yıllı kentsel yerler tüketicifiyatları
indeksindeki artış oranı ve gayri safi yurtiçi hasıla sabit fiyatlarla gelişme hızı
kadar ayrı ayrı artırılarak hesaplanır.

Hesaplanan yaşlılık aylığı, aylık bağlanması için yazılı başvurunun
yapıldığı yılın Ocak ayı ile aylığın başladığı takvim yılının başlangıç tarihi
arasında geçen her ay için Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan en
son temel yıllı kentsel yerler tüketici fiyatları indeksindeki artış oranları kadar
artırılır.

b) Sigortalının bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki prim
ödeme sürelerine ait aylığı ise, sigortalının aylık talep tarihine kadat toplam
prim ödeme gün sayısı üzerinden bu Kanunun 61 inci maddesi hükümlerine
göre hesaplanacak aylığının, bu Kanunun yürürlük tarihinden sonraki prim
ödeme gün sayısına orantılı bölümü kadardır.

Sigortalıya yukarıdaki (a) ve (b) bentlerine göre bağlanacak aylıkların
toplamı, sigortalının aylık talep tarihindeki toplam prim ödeme gün sayısı
üzerinden, bu Kanunun yürürlük tarihi itibariyle, bu Kanunun yürürlük
tarihinden önceki hükümlere göre hesaplanan aylığının, bu Kanunun yürürlük
tarihi ile aylık başlangıç tarihi arasında geçen takvim yılları için her yılın Aralık
ayına göre Devlet İstatistik Ensttitüsü tarafından açıklanan en son temel yıllı
kentsel yerler tüketici fiyatları indeksindeki artış oranına ve bu Kanunun 61
inci maddesinin son fıkrasına göre artırılmış değerinin altında olamaz.

Bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra malüllük aylığına hak kazananlar
ile ölen sigortalıların hak sahiplerinin aylıkları, yukarıdaki fıkralarda
belirtilen hükümler esas alınarak, 55 veya 67 nci madde hükümlerine göre
hesaplanır. Bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra prime esas kazancı
bulunmayanların malüllük ve ölüm aylıkları, bu Kanunun yürürlük tarihinden
önceki hükümlere göre hesaplanır ve yukarıdaki (a) bendindeki esaslara göre
artırılarak bağlanır."