mai ve küreselleşme karşıtı çalışma grubu

TAHKİM ANAYASA'DA

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

T.C. Resmi Gazete 14.08.1999 Cumartesi  Sayı:23786 (Asıl)  Sayfa:16

Kanun No. 4446     Kabul Tarihi: 13.8.1999 TBMM

 

MADDE 1.- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 47 nci maddesinin kenar
başlığı, "E. Devletleştirme ve özelleştirme" şeklinde değiştirilmiş ve bu
maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
    Devletin, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzelkişilerinin
mülkiyetinde bulunan işletme ve varlıkların özelleştirilmesine ilişkin esas ve
usuller kanunla gösterilir.
    Devlet, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişileri tarafından
yürütülen yatırım ve hizmetlerden hangilerinin özel hukuk sözleşmeleri ile
gerçek veya tüzelkişilere yaptırılabileceği veya devredilebileceği kanunla
belirlenir.
 
    MADDE 2.- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 125 inci maddesinin birinci
fıkrasının sonuna aşağıdaki hükümler eklenmiştir.
    Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde bunlardan
doğan uyuşmazlıkların milli veya milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi
öngörülebilir. Milletlerarası tahkime ancak yabancılık unsuru taşıyan
uyuşmazlıklar için gidilebilir.
 
    MADDE 3.- Anayasanın 155 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
    Danıştay, davaları görmek, Başbakan ve Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun
tasarıları, kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri
hakkında iki ay içinde düşüncesini bildirmek, tüzük tasarılarını incelemek,
idari uyuşmazlıkları çözmek ve kanunla gösterilen diğer işleri yapmakla
görevlidir.
 
    MADDE 4.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve halk oylamasına
sunulması halinde 1 inci maddesi ayrı, 2 ve 3 üncü maddeleri birlikte ayrı
oylanır.
 
13/8/1999