mai ve küreselleşme karşıtı çalışma grubu

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Karar

TBMM:   Karar No. 713     Karar Tarihi: 7.2.2001

T.C.Resmi Gazete:   09.02.2001 Cuma       Sayı: 24313 (Asıl)

 

MADDE 1- 5.3.1973 tarihli ve 584 Karar numaralı Türkiye Büyük MilletMeclisi İçtüzüğünün 60 ıncı

maddesinin altıncı fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Soru ve cevap süresi on dakika ile sınırlıdır.

MADDE 2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 79 uncu maddesi kenar başlığı ile 
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
    Raporların okunmaması
    Madde 79.- Kanun tasarı ve tekliflerinin kabulüne veya reddine dair esas komisyon
raporları ile araştırma, soruşturma ve diğer komisyon raporları; görüşmelerine 
başlanırken, Genel Kurulda okutulmaz. Ancak, bu raporların kaç numaralı sıra 
sayısı olarak bastırılıp dağıtıldıkları Başkanca ifade edilir.
 
MADDE 3.- Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 81 inci maddesi kenar başlığı ile 
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
    Kanun tasarı ve tekliflerinin Genel Kurulda görüşülmesi
    Madde 81.- Kanun tasarı ve teklifleri; Genel Kurulda, aşağıda belirtilen usule 
göre görüşülür:
    a) Tasarı veya teklifin tümü hakkında görüşme açılır.
    b) Tasarı veya teklifin tümünün görüşülmesinden sonra soru-cevap işlemi yapılır. 
Maddeler üzerinde ayrıca soru sorulamaz.
    c) Tasarı veya teklifin maddelerine geçilmesi oylanır.
    d) Tasarı veya tekliflerin yürürlük ve yürütme maddeleri ile yabancı devletlerle 
veya milletlerarası kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların onaylanmasının uygun
bulunduğuna ilişkin tasarıların maddeleri üzerinde görüşme açılmaz ve önerge 
verilemez.
    e) Tasarı veya teklifin tümü oylanır.
      Anayasa değişiklikleri hariç, kanun tasarı ve tekliflerinin tümünün veya maddelerinin 
oylanması, açık oylamaya tabi işlerden değilse, yirmi üyenin talebi 
     halinde açık oyla, aksi takdirde işaretle yapılır.
     Aksi, Danışma Kurulunun teklifiyle Genel Kurulca kararlaştırılmamışsa; kanun 
tasarı ve tekliflerinin tümü hakkında siyasi parti grupları, komisyon ve Hükümet 
adına yapılan konuşmalar yirmişer, üyeler tarafından yapılan konuşmalar onar dakikadır.
Maddeler üzerinde siyasi parti grupları, Hükümet ve komisyona beşer dakika süre ile söz 
verilir.
Maddelerine geçilmesi veya tümü kabul edilmeyen kanun tasarı ve teklifleri, Genel 
Kurulca reddedilmiş olur.
 
MADDE 4.- Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 87 nci maddesinin birinci fıkrasının son 
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve sekizinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
     Bu esaslar dairesinde her madde için komisyon ve Hükümetçe birer; milletvekillerince, 
Anayasaya aykırılık önergeleri dahil, en fazla üç önerge verilebilir.
    Beşten fazla imzalı önergelerde ilk beş imza okunur, önerge tutanağa eklenir.
 
MADDE 5.- Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 91 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
    Madde 91.- Temel kanunları, İçtüzüğü ve ülkenin ekonomik ve teknolojik gelişimi ile
doğrudan ilgili yeniden yapılanma kanunlarını bütünü ile veya kapsamlı olarak 
değiştiren veya yürürlüğe koyan tasarı veya tekliflerin Genel Kurulda görüşülmesinde 
uygulanacak özel görüşme ve oylama usulü ile maddeler üzerinde önerge verilip 
verilemeyeceğinin tespitine; Hükümetin, esas komisyonun veya grupların teklifi, 
Danışma Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurulca karar verilebileceği gibi, 
Danışma Kurulunda oybirliği sağlanamaması halinde siyasi parti gruplarının önerisi 
üzerine Genel Kurulca üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun oyu ile de karar verilebilir.
 
MADDE 6.- Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 83 üncü maddesinin başlığı aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
                     Bir maddenin önce konuşulması
 
MADDE 7.- Bu İçtüzük hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 8.- Bu İçtüzük hükümleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yürütülür.